Przejdź do treści

Deklaracja dostępności Wybór dostępności - RCK Drzewica

 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wybór dostępności - RCK Drzewica.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Sobolewski.
 • E-mail: karol.sobolewski@rck.drzewica.pl
 • Telefon: 733070976

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy
 • Adres: Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica
 • E-mail: karol.sobolewski@rck.drzewica.pl
 • Telefon: 733070976

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Stawowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. W drzwiach nie ma progu.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność parkingu
Po prawej stronie budynku wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
Toalety dla uczestników zajęć oraz odwiedzających Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda z oznaczeniami w alfabecie brajla.