Przejdź do treści

Regulamin płatności online

 

REGULAMIN

ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW DO KINA

REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.RCK.DRZEWICA.PL

 

 1. Definicje
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów do kina Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy poprzez stronę internetowa rck.drzewica.pl
 3. Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem rck.drzewica.pl, której administratorem jest Sprzedawca
 4. Sprzedawca – Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy przy ul. Stawowej 27A, 26-340 Drzewica, NIP 7681736012
 5. Kino – kino Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy przy ul. Stawowej 27A, 26-340 Drzewica, którego operatorem jest Sprzedawca
 6. Bilet – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym oznaczonym seansie filmowym (lub innym wydarzeniu) w Kinie ze wskazaniem miejsca, możliwy do nabycia lub zarezerwowania za pośrednictwem Witryny, Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie wiadomości email
 7. Cena biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Seans, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu
 8. Użytkownik – osoba korzystają z Witryny celem zakupu lub rezerwacji biletu
 9. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletu do kina za pośrednictwem sieci Internet
 10. Strona Płatności – strona internetowa payu.com

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystający z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
 • oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanym w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej adobe.com),
 • wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu, procesor min. Pentium 233 MHz, pomięć RAM: min. 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.

 Złożenia zamówienia

 1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty ceny biletu wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
 • wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety,
 • wybór liczby i rodzaju Biletów oraz przypisanych do nich miejsc na sali kinowej,
 • wybór kategorii cenowej Biletów,
 • podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstawie Witryny,
 • wybór jednej z podanych metod płatności,
 • złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuje i płacę”,
 1. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 20 minut od momentu zaznaczenia miejsc na Sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 2. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina (lub na inne wydarzenia) których sprzedaż umożliwił Sprzedawca.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy (lub na inne wydarzenie) za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży Biletów w kasie kina. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet. W przypadku złożenia zamówienia później opcja wykupu będzie niemożliwa.
 4. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.
 5. Zamawiający Bilet ulgowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja uprawnienia wstępu na seans filmowy (lub inne wydarzenie) w Kinie za okazaniem Biletu ulgowego jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z Regulaminem Kina dostępnym w Witrynie oraz w kinie.
 6. Użytkownik, który złoży zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 15 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
 • dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet lub bilety (data, sala, miejsce),
 • dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena),
 • informację o cenie Biletów, na którą składa się cena biletu brutto,
 • numer transakcji.

Płatności

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryn, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto.

 Dostawa i realizacja biletu.

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet:
 • w formie email – około 15 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 35 minut od złożenia zamówienia, na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 1. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest:  
 • urządzenie z oprogramowaniem obsługującym pliki w formie PDF,
 • drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
 1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi kina obsługującemu bramkę biletową:
 • urządzenia z wyświetlonym fotokodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,
 • dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego.
 • W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności Biletu lub co do tożsamości osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej, studenckiej lub emeryta, rencisty.
 1. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w pkt V pkt 2-3 Regulaminu Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub uzyskania jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 2. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym (lub innym wydarzeniu) w kinie poza terminem ważności Biletu.
 3. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salą kinową w trakcie trwania seansu filmowego, powinien okazać pracownikowi kina Bilet w sposób wskazany w pkt V ppkt3 pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

 Odbiór biletu w kasie kina

 1. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w pkt V.3 Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie Kina, nie później niż 30 minut przed rozpoczęcia seansu filmowego (lub innego wydarzenia), którego Bilet dotyczy.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami Kina zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie Kina.
 3. Celem odbioru Biletu w kasie Kina Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja) oraz podać następujące dane:
 • numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz
 • adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim. Postanowienia w punkcie V.7 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbioru Biletu w kasie Kina z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a w szczególności:
 • w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika,
 • w przypadku braku możliwości odbioru Biletu w czasie wskazanym w pkt VI.1 ze względu na liczbę osób oczekujących przed kasą Kina. W takim wypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub uzyskania jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

 Zwrot ceny

 1. Zwrot ceny biletu jest możliwy tylko i wyłącznie:
 • w przypadku, gdy fotokod na Bilecie nie będzie możliwy do odczytania w Kinie, mimo spełnienia przez Użytkownika wymagań określonych w pkt V.1-V.7 Regulaminu,
 • w przypadku odwołania przez Sprzedawcę seansu filmowego, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w rozpoczęciu seansu o więcej niż 30 minut.
 1. Oprócz sytuacji opisanej w pkt 1 Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu ceny biletu w przypadku rezygnacji kupującego z uczestnictwa w seansie nie później niż 30 minut przed jego rozpoczęciem.

            PO TYM CZASIE ZWROT NIE JEST MOŻLIWY.

 1. Celem otrzymania zwrotu ceny należy:
 • zgłosić się do kasy kina,
 • wypełnić wniosek zg. z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu
 1. Zwrot ceny biletu dokonuje się w formie gotówkowej w kasie Sprzedawcy.

Rezerwacja

 1. Dokonanie rezerwacji Biletu następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
 • wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet,
 • wybór miejsc na Sali kinowej, na które obowiązywać będzie Bilet,
 • wybór opcji „rezerwuję to miejsce”,
 • podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
 • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny i potwierdzenie woli rezerwacji Biletu poprzez kliknięcie w ikonę „Dalej”,
 • potwierdzenie rezerwacji Biletu poprze kliknięcie w link „Potwierdzam” otrzymanym w email wysłanym na adres podany podczas procesu rezerwacji.
 1. Dokonanie rezerwacji Biletu powinno nastąpić nie później niż w czasie 20 minut od momentu zaznaczenia miejsc na Sali kinowej, których ma dotyczyć bilet. Upływ powyższego czasu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do decydowania, na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.
 3. Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 10 Biletów na dany seans filmowy.
 4. Użytkownik podczas dokonania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie Kina.
 5. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w ciągu 15 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:
 • dane seansu na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet,
 • dane zarezerwowanych miejsc na Sali (rząd, miejsce),
 • numer rezerwacji.
 1. Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę, możliwy jest w kasie Kina, jak również poprzez kliknięcie na link „ZAPŁAĆ ONLINE” otrzymany w email z potwierdzeniem rezerwacji. Użytkownik może zakupić zarezerwowany Bilet w kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed klientami Kina, którzy nie dokonali rezerwacji.
 2. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:
 • podanie w kasie Kina numeru rezerwacji, a w razie jego braku – imienia i nazwiska oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego,
 • zapłatę w kasie Kina ceny biletu, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.
 1. Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Po przekroczeniu tego czasu odebranie Biletu nie jest możliwe i rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasie jako pierwsza.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
 • w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznych weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,
 • w przypadku niemożności odbioru w czasie wskazanym w pkt VIII.9 ze względu na kolejkę przed kasą Kina.

 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres bilety@rck.drzewica.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesłane nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniania i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji,
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 6. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii korespondencji z Użytkownikiem.

 

 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika jest Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy przy ul. Stawowej 27A, 26-340 Drzewica. Dane osobowe będą przetwarzane w celach : rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Zakup biletu ONLINE wiąże się z udostępnieniem danych osobowych Użytkownika firmie PayU
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne zagubione w sieci Internet, indywidualne ustawienia urządzeń, komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także za ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestnika w siedzibie Sprzedawcy, w kasie oraz na stronie rck.drzewica.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się „Regulamin Kina” dostępny w kasach oraz na stronach Witryny.
 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. Za termin wprowadzenia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczania informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Akceptując Regulamin Użytkownik zgadza się na taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 • decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników,
 • czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, że korzystanie z Witryny odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny będzie przebiegało bez błędów czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
 • jakiekolwiek szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika,
 • jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony Witryny.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

 

 

 Wniosek o zwrot ceny biletu do pobrania >>>tutaj<<<