Przejdź do treści

Regulamin

 REGULAMIN

OKREŚLENIA ZASAD KORZYSTANIA

Z SALI WIDOWISKOWEJ I KINOWEJ

W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY

W DRZEWICY

tel. 48 375 5110, e-mail: rck@rck.drzewica.pl 

  

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowej i kinowej w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług kina oraz przebywający na terenie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

 

I.Postanowienia ogólne

      1Wstęp do sali kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

      2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

      3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

      4. Fotel w sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

      5. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali osobie, która nie spełnia wymogu granicy    wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym.

      6. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury zabrania się:

               a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, działania takie są nielegalne i będą  zgłaszane na Policję,      

               b) korzystania z telefonów komórkowych,

               c) spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych używek,

               d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmów lub uczestnictwie w imprezie,  

               e) wprowadzania zwierząt.

      7. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

      8. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie porządku oraz czystości.

      9. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

     10. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 10 osób.

     11. Regionalne Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

      12. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, może skutkować wyproszeniem z sali bez możliwości     ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

 

II.Postanowienia szczegółowe

     1.Rezerwacji miejsc na seanse można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 048 3755110, osobiście w kasie kina z wyprzedzeniem do 1 godziny przed seansem lub          za pośrednictwem systemu internetowego do 1 godziny przed seansem.

    2.Rezerwacje na seanse filmowe można unieważnić w każdej chwili telefonicznie lub osobiście w kasie kina podając nazwisko oraz numer rezerwacji.

    3. Kasa kina czynna jest na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu seansem.

    4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie automatycznie         anulowana przez komputerowy system rezerwowania biletów.

    5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

    6. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu sprzedaży (paragon fiskalny) i ważnego biletu wstępu.

    7. Kasa kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu, zaplanowanego w danym dniu.

    8. Bilety sprzedawane są zgodnie z cennikiem biletów wstępu do kina wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora RCK z dnia 02 stycznia 2016

            (do pobrania …tutaj…)

    9. Dzieci do lat 3 wchodzą na seans bezpłatnie, jeśli podczas seansu przebywać będą na fotelu razem z opiekunem.

   10. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

   11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących przypadkach:

          a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania, spowodowanych                    niewłaściwym działaniem kontrahentów,

          b) w przypadku, gdy widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża                   bezpieczeństwu innych,

          c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo w seansie filmowym chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,

          d) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

    12. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych               za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

          a) widz chce zwrócić bilet po zakończeniu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących stronie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy,

          b) widz chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Regionalnego Centrum Kultury.

   13. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli istnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, w takim przypadku zwrot dokonany będzie w momencie, kiedy kasa              posiadała będzie środki pozwalające na dokonanie zwrotu).

   14. Repertuar kina dostępny jest na stronie internetowej rck.drzewica.pl oraz w gablotach informacyjnych.

 

III.Postanowienia końcowe

    1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

    2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku.

 

Podpisał: 

DYREKTOR 

Regionalnego Centrum Kultury

w Drzewicy

Krzysztof  Kowalski